غبرګولی 8, 1396

وهنحئی حقوق دیپارتمنت (حقوق عامه) تعداد (یک) بست برای بارنخست در سال 13966 به اعلان میسپارد.

غبرګولی 7, 1396

د هرات د پوهنتون ELCLC د انګلیسي ژبې او کمپیوټر د سند د ویش CeremonyHU ELCLC د یو لړ مراسمو ته د 182 زده کوونکي چې له مختلفو د ELCLC انګليسي کورسونه، په کوم کې چې د ځمکې د ورځې پيښه او همدارنګه د و

غبرګولی 7, 1396

د جرمني او استراليا سفيرانو ليدنه د کمپیوټر ساینس پوهنځی د هرات پوهنتون