جوزا 8, 1396

وهنحئی حقوق دیپارتمنت (حقوق عامه) تعداد (یک) بست برای بارنخست در سال 13966 به اعلان میسپارد.

جوزا 7, 1396

در این برنامه به بیش از 400 تن با حضور معاون علمی پوهنتون هرات سند توزیع شد.

جوزا 7, 1396

در این دیدار روی موضوعات مهم و کلیدی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.