نمای از دانشگاه هرات
عکس های ساختمان های پوهنتون هرات در قالب سلاید شو
جشن گرفتن یکسالگی نشریه پاپیروس در دانشکده ژورنالیزم پوهنتون هرات
جشن گرفتن یکسالگی نشریه پاپیروس در دانشکده ژورنالیزم پوهنتون هرات
عکس های ساختمان های پوهنتون هرات در قالب سلاید شو
نمای از دانشگاه هرات
Watercolor exhibition at the Faculty of Fine Arts Herat University
TV JANGLE FROM HERAT UNIVERSITY
Official opening Cermoney of Herat University Media Operation Center HUMOC
Taxonomy Tutorial

Pages