پوهنتون هرات درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت داردپوهنحی اداره وپالیسی عامهدیپارتمنت مدیریت انکشاف یک بستمتقاضيان ازتاريخ 17جوزا 1396 الی 30 جوزا 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.